Có 1 kết quả:

zhī qǔ

1/1

zhī qǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to withdraw (money)