Có 1 kết quả:

zhī chāi

1/1

zhī chāi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to assign corvée duties (forced labor)