Có 1 kết quả:

zhī yìng

1/1

zhī yìng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to deal with
(2) to wait on
(3) to provide for