Có 1 kết quả:

zhī diàn

1/1

zhī diàn

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cửa hàng chi nhánh

Từ điển Trung-Anh

branch store