Có 1 kết quả:

zhī zuò

1/1

zhī zuò

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

abutment