Có 1 kết quả:

zhī kāi

1/1

zhī kāi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to send (sb) away
(2) to change the subject
(3) to open (an umbrella etc)