Có 1 kết quả:

zhī chí

1/1

zhī chí

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

ủng hộ, giúp đỡ, phù trợ, yểm trợ

Từ điển Trung-Anh

(1) to be in favor of
(2) to support
(3) to back
(4) support
(5) backing
(6) to stand by
(7) CL:個|个[ge4]

Một số bài thơ có sử dụng