Có 1 kết quả:

zhī chí dù

1/1

zhī chí dù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) degree of support
(2) percentage of vote