Có 1 kết quả:

zhī chí lǜ

1/1

zhī chí lǜ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) support level
(2) popularity rating