Có 1 kết quả:

zhī yuán

1/1

zhī yuán

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

chi viện, cung ứng, chu cấp

Từ điển Trung-Anh

(1) to provide assistance
(2) to support
(3) to back