Có 1 kết quả:

zhī zhī wú wú

1/1

zhī zhī wú wú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to hem and haw
(2) to stall
(3) to stammer
(4) to mumble
(5) to falter