Có 1 kết quả:

zhī jiào

1/1

zhī jiào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) program bringing education to underdeveloped areas
(2) to work in such a program