Có 1 kết quả:

zhī jià

1/1

zhī jià

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) trestle
(2) support
(3) frame
(4) to prop sth up