Có 1 kết quả:

zhī gēn

1/1

zhī gēn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) branching root
(2) rootlet