Có 1 kết quả:

zhī qì guǎn ㄓ ㄑㄧˋ ㄍㄨㄢˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) bronchial tube
(2) bronchus