Có 1 kết quả:

zhī qì guǎn yán ㄓ ㄑㄧˋ ㄍㄨㄢˇ ㄧㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

bronchitis