Có 1 kết quả:

zhī qì guǎn

1/1

zhī qì guǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bronchial tube
(2) bronchus