Có 1 kết quả:

zhī qì guǎn yán

1/1

Từ điển Trung-Anh

bronchitis