Có 1 kết quả:

zhī diǎn

1/1

zhī diǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

fulcrum (for a lever)