Có 1 kết quả:

zhī piào bù

1/1

zhī piào bù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

checkbook (banking)