Có 1 kết quả:

zhī lí

1/1

zhī lí

giản thể

Từ điển phổ thông

1. tan tác, hỗn độn
2. gầy yếu

Từ điển Trung-Anh

(1) fragmented
(2) disorganized
(3) incoherent