Có 1 kết quả:

zhī xì

1/1

zhī xì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

branch or subdivision of a family