Có 1 kết quả:

zhī xì tǒng

1/1

zhī xì tǒng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

subsystem