Có 1 kết quả:

zhī xiàn

1/1

zhī xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) branch line
(2) side road
(3) spur
(4) fig. secondary plot (in a story)