Có 1 kết quả:

zhī háng

1/1

zhī háng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

sub-branch of a bank