Có 1 kết quả:

zhī zǒu

1/1

zhī zǒu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to send sb away (with an excuse)