Có 1 kết quả:

zhī bù

1/1

zhī bù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

branch, esp. grass root branches of a political party