Có 1 kết quả:

zhī pèi

1/1

zhī pèi

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

chi phối, ảnh hưởng

Từ điển Trung-Anh

(1) to control
(2) to dominate
(3) to allocate