Có 1 kết quả:

zhī pèi lì

1/1

zhī pèi lì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

power or force to dominate