Có 1 kết quả:

zhī pèi quán

1/1

zhī pèi quán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

authority to dispose of sth