Có 1 kết quả:

zhī lí pò suì

1/1

Từ điển Trung-Anh

scattered and smashed (idiom)