Có 1 kết quả:

shōu dōng

1/1

shōu dōng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) harvest season
(2) autumn