Có 2 kết quả:

shōu chéngshōu chèng

1/2

shōu chéng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

harvest

shōu chèng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

gặt, thu hoạch