Có 1 kết quả:

shōu lǒng rén xīn

1/1

Từ điển Trung-Anh

to win people's hearts