Có 1 kết quả:

shōu zhī

1/1

shōu zhī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) cash flow
(2) financial balance
(3) income and expenditure

Một số bài thơ có sử dụng