Có 1 kết quả:

shōu zhī xiāng dǐ

1/1

shōu zhī xiāng dǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to break even
(2) balance between income and expenditure