Có 1 kết quả:

shōu kuǎn tái

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) checkout counter
(2) cashier's desk