Có 1 kết quả:

shōu pán jià

1/1

shōu pán jià

giản thể

Từ điển Trung-Anh

closing price (of share, commodity etc)