Có 1 kết quả:

shōu shuì

1/1

shōu shuì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to collect tax