Có 1 kết quả:

shōu tīng

1/1

shōu tīng

phồn thể

Từ điển phổ thông

lắng nghe

Từ điển Trung-Anh

(1) to listen (to)
(2) to listen (in)