Có 1 kết quả:

shōu gòu

1/1

shōu gòu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to purchase (from various places)
(2) to acquire (a company)