Có 1 kết quả:

shōu gòu yāo yuē

1/1

Từ điển Trung-Anh

takeover bid