Có 1 kết quả:

gǎi è xiàng shàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

turn away from evil and follow virtue