Có 1 kết quả:

gǎi chēng

1/1

gǎi chēng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to change a name
(2) to rename

Một số bài thơ có sử dụng