Có 1 kết quả:

gǎi liáng

1/1

gǎi liáng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cải tiến, cải thiện

Từ điển Trung-Anh

to improve