Có 1 kết quả:

gǎi biàn xíng xiàng

1/1

Từ điển Trung-Anh

transfiguration