Có 1 kết quả:

gǎi xuǎn

1/1

gǎi xuǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) reelection
(2) to reelect