Có 1 kết quả:

gōng fá

1/1

gōng fá

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to attack
(2) to raid
(3) (of medicine) potent