Có 1 kết quả:

gōng jī lì

1/1

gōng jī lì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) potential for attack
(2) firepower