Có 1 kết quả:

gōng fáng

1/1

gōng fáng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) attack and defense
(2) the midfield (in soccer)